خدمات پس از فروش :

 

گروه تولیدی ساج بر اساس رسالت و سیاست مشتری مداری خود را متعهد به همراهی مشتریان محصولات خود تا ده سال دیگر میداندلذا در این خصوص کلیه محصولات خریداری شده از خدمات .تعمیر و یا هر گونه راهنمایی برای حل مشکلات احتمالی برخودار میباشد .