واحد کنترل کیفی گروه صنعتی ساج 

 

واحد كنترل كيفي ساج داراي مسئول كنترل كيفي تاييد صلاحيت شده از سوي اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي بوده و طبق دستورالعمل پايش و اندازه گيري محصول و همچنين شرح وظايف شغلي خود در ايستگاه هاي الف - كنترل مواد و اقلام وارده ب- كنترل حين توليد ج- كنترل محصول نهايي به شرح ذيل ايفاي وظيفه مي كند.

كنترل مواد و اقلام وارده:

موارد زير در جهت كنترل مواد و اقلام وارده رعايت مي‌گردد:
1- اعلام به كنترل كيفي مبني بر ورود اقلام به انبار با ارسال برگ رسيد كالا توسط انباردار
2- امور كنترل كيفي كالاي وارده را مطابق با طرحهاي كيفيت، بازرسي مي نمايد. اولويت ثبت نتايج با قطعات نامنطبق بوده و 5 نمونه آز آنها در برگ ثبت نتايج كنترل ابعادي ثبت مي‌گردد.
3- در صورتيكه مواد اوليه يا كالاي ورودي نياز به آناليز داشته باشد امور كنترل كيفي نمونه هايي را به آزمايشگاه‌هاي معتبر خارج از شركت ارسال مي نمايد. نحوه نمونه برداري در طرح‌هاي كيفيت مربوط به هر محصول آمده است. بنابراين كنترل مواد و اقلام وارده مي‌تواند شامل آناليز مواد ،آزمايش‌هاي مربوط به خواص مكانيكي و يا اندازه گيري‌هاي ابعادي باشد.
4- پس از دريافت برگ آناليز يا برگ انجام آزمايش‌هاي مكانيكي ، بازرس كنترل كيفــي نتيجه را با استاندارد و درخواست تطبيق مي‌دهد. درصورت تاييد، برگ رسيد كالا (قبض انبار) توسط بازرس كنترل كيفي امضاء شده و كالا اجازه انبارش بدست مي آورد.
در مواقعي كه مغايرت‌هاي جزيي با گزارش آناليز وجود داشته و عدم انطباقي در رابطه با مسايل كيفيتي ديده نشود امور كنترل كيفي اجازه به كارگيري مواد را در فرآيند توليد صادر مي‌نمايد.
5- پس از عبور كالا از كانال كنترل مواد و اقلام وارده انباردار موظف به نصب فرم رديابي و شناسايي مواداوليه برروي محموله وارده خواهد بود.
6- درشرايط استثنايي ممكن است مواد و اقلام وارده قبل از تصديق براي توليد اضطراري ترخيص شود، بازرس كنترل كيفي با درج "ترخيص اضطراري" در فرم‌هاي رديابي و شناسايي اين امكان را بوجود مي آورد تا درصورت عدم انطباق با نيازمندي‌هاي مشخص شده، فراخواني و جايگزيني  فوري آن امكان پذير باشد.

كنترل حين توليد:

اين دستورالعمل با هدف آشكارسازي عدم انطباق در هريك از مراحل توليد جهت حصول اطمينان از كيفيت توليد، تدوين شده است. بدين منظور مراحل زير براي رسيدن به اين هدف مدنظر قرار مي گيرد:
1- با شروع توليد، قطعات اولیه توسط بازرس كنترل كيفي مورد بازرسي قرار مي‌گيرد. اين كنترل براساس طرح‌هاي كيفيت تهيه شده براي هر محصول انجام مي‌شود. و نتايج در فرم هاي مربوطه ثبت مي گردد. در صورتيكه مغايرتي وجود نداشته باشد توليد ادامه مييابد. درصورت وجود مغايرت، برگ شناسايي و گزارش محصول نامنطبق توسط بازرس كنترل كيفي صادر مي گردد. در اين حالت جهت تعيين تكليف محصول نامنطبق، امور كنترل كيفي مطابق با روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق اقدام مي نمايد.
در هر يك از مراحل اگر احتياجي به انجام اقدام اصلاحي يا پيشگيرانه وجود داشته باشد مطابق با روش اجرايي اقدامات اصلاحي يا روش اجرايي اقدامات پيشگيرانه عمل مي‌شود. پس از تعيين تكليف در مورد محصول نامنطبق و انجام اقدامات اصلاحي يا پيشگيرانه و رفع علل عدم انطباق مجوز ادامه توليد توسط امور كنترل كيفي صادر مي شود.
2- اقدام به بازرسي با استفاده از تعاريف موجود در برگ روش كار (تكنولوژي توليد) توسط اپراتورها، و براساس طرح‌هاي كيفيت توسط بازرسين كنترل كيفي در پريودهاي تعريف شده و ثبت نتايج در فرمهاي مربوطه. درهريك از مراحل اگر عدم انطباقي مشاهده شود، توليد متوقف مي‌گردد و مراحل انجام كار مانند بند 1 تا رفع علل عدم انطباق تكرار مي شود.
3- ادامه عمليات توليد طبق روش كار توسط كاركنان توليد و ادامه عمليات كنترلي طبق طرح‌هاي بازرسی براي هر محصول توسط بازرس كنترل كيفي
4-  قطعات نامنطبق در مراحل توليد به جعبه قرمز رنگ مخصوص قطعات نامنطبق منتقل گرديده و مسئول كنترل كيفي موظف مي باشد دو هفته يكبار نسبت به جداسازي قطعات نامنطبق اقدام نمايد.
قطعات اسكرپ بايستي به انبار ضايعات منتقل شده و قطعات اصلاحي اصلاح گردند.
5- در عمليات حين توليد، هنگام انتقال محصول به انبار نيمه ساخته، پس از تائيد كنترل كيفي قطعات اجـازه انبارش بدست مي آورند. اين تائـيد با مهر و امضاء كنترل كيفي در فرم رسيد كالا (قبض انبار) مي‌شود.

كنترل محصول نهايي:

هدف از اين بند از دستورالعمل حصول اطمينان از انجام تمام بازرسي‌ها و آزمايش‌هاي تعيين شده در محصول آماده ترخيص مي‌باشد. بدين منظور مراحل زير براي رسيدن به اين هدف مد نظر قرار مي‌گيرد:
2-پس از تاييد كيفي، محصول مجوز ورود به انبار را بدست مي آورد. پس از اتمام عمليات بسته بندي در انبار محصول نهايي، امور كنترل كيفي اقدام به كنترل بسته بندي محصول آماده ارسال مي نمايد. عوامل كنترل شونده در طرح‌هاي كيفيت تعريف شده است.
3- درصورت شناسايي عدم انطباق توسط اپراتور بسته بندي و يا شناسايي عدم انطباق توسط بازرس كنترل كيفي مطابق با روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق عمل ميشود.
4- پس از عمليات بسته بندي، محصول آماده ارسال مي شود. اپراتور بسته بندي بصورت صد درصد محصول را از نظر ظاهري و نحوه صحيح چيدمان، مطابق با روش كار كنترل مي نمايد.
5- عمليات بسته بندي و كنترل آن توسط اپراتور بسته بندي مطابق روش كار بصورت صد درصد انجام مي شود. كنترل هاي اموركيفي به صورت رندم مطابق با طرح‌هاي كيفيت صورت مي گيرد.

ارايه گزارش كيفي محصول (TEST REPORT):

هنگام ارسال نمونه هاي اوليه قطعات به مشتري، (در صورت درخواست مشتري  مخصوصا مشتريان خودرو ساز) گزارش كيفي نيز ارسال مي گردد. در اين گزارش موارد مربوط به آناليز مواد اوليه، خواص مكانيكي و متالوژيكي و گزارش ابعادي و ساير مشخصات ويژه در  صورت لزوم، آورده مي شود. تهيه و تنظيم TEST REPORT   توسط مسئول كنترل كيفي انجام مي شود.