تولید کننده استارت | تولید کننده دینام | گروه صنعتی ساج | Stud

Stud


Specification
Application: Benz 192 Volvo F12 OM
Type: BOSCH
Ref. BOSCH: 2 003 527 040
Stud