تولید کننده استارت | تولید کننده دینام | گروه صنعتی ساج | Shaft

Shaft


Specification
Type: BOSCH
Ref. BOSCH: 2 003 050 040
Application: Volvo
Shaft