میل استارت ده تن


مشخصات فنی
تیپ: بوش آلمان 
کاربرد: کامیون بنز ده تن -مایر-ولو
شماره فنی: 2003050075
میل استارت ده تن