تولید کننده استارت | تولید کننده دینام | گروه صنعتی ساج | نلبکی استارت ده تن

نلبکی استارت ده تن


مشخصات فنی
تیپ: بوش آلمان 
کاربرد: کامیون ولو
شماره فنی: 2005825077
نلبکی استارت ده تن