استارت بنز خاور 24 ولت ، 9 دنده تیپ بوش

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
قدرت: 4 کیلو وات
دنده: 9 تایی
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 024 368 001 0
استارت بنز خاور 24 ولت ، 9 دنده تیپ بوش
ساج موجود

استارت لیفتراک سهند 12 ولت ، 10 دنده ، تیپ بوش

مشخصات فنی
ولتاژ: 12
قدرت: 2.8 کیلو وات
دنده: 10 تایی
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 324 362 001 0
استارت لیفتراک سهند 12 ولت ، 10 دنده ، تیپ بوش
ساج موجود

استارت اويكو24 ولت

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
قدرت: 4 کیلو وات
دنده: 9 تایی
تیپ: بوش آلمان
استارت اويكو24 ولت
ساج موجود

استارت کاویان 24 ولت ، 10 دنده ریز ، تیپ بوش

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
قدرت: 4 کیلو وات
دنده: 10 تایی
تیپ: بوش آلمان
استارت کاویان 24 ولت ، 10 دنده ریز ، تیپ بوش
ساج موجود

استارت بادسان

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
قدرت: 4  کیلو وات
دنده: 10 تایی درشت
تیپ: بوش آلمان
استارت بادسان
ساج موجود

استارت دوتیس 24 ولت ، 9 دنده ، تیپ بوش

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
قدرت: 4 کیلو وات
دنده: 9 تایی
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 001 368 001 0
استارت دوتیس 24 ولت ، 9 دنده ، تیپ بوش
ساج موجود

استارت فوتون ، 24 ولت ، 10 دنده تیپ بوش

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
قدرت: 4 کیلو وات
دنده: 10 تایی
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 040 368 001 0
استارت فوتون ، 24 ولت ، 10 دنده تیپ بوش
ساج موجود

استارت آمیکو 12 ولت

مشخصات فنی
ولتاژ: 12
قدرت: 2.8 کیلو وات
دنده: 11 تایی
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 005 364 001 0
استارت آمیکو 12 ولت
ساج موجود

استارت آميكو 24 ولت

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
قدرت: 3.2 کیلو وات
دنده: 11 تایی
تیپ: ساج
استارت آميكو 24 ولت
ساج موجود

استارت هوو نوع 1

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
قدرت: 5.5  کیلو وات
دنده: 10تایی درشت مخصوص هوو
تیپ: بوش آلمان
استارت هوو نوع 1
ساج موجود

استارت آكيا

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
قدرت: 5.5  کیلو وات
دنده: 12 تایی
تیپ: بوش آلمان
استارت آكيا
ساج موجود

استارت بنز C 457

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
قدرت: 5.5  کیلو وات
دنده: 11 تایی
تیپ: بوش آلمان
استارت بنز C 457
ساج موجود

استارت هپكو 12 ولت

مشخصات فنی
ولتاژ: 12
قدرت: 2.8 کیلو وات
دنده: 9 تایی
تیپ: بوش آلمان
استارت هپكو 12 ولت
ساج موجود

استارت هوو نوع 2

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
قدرت: 5.5  کیلو وات
دنده: 11تایی درشت مخصوص هوو
تیپ: بوش آلمان
استارت هوو نوع 2
ساج موجود

استارت اويكو12 ولت

مشخصات فنی
ولتاژ: 12
قدرت: 2.8 کیلو وات
دنده: 9 تایی
تیپ: بوش آلمان
استارت اويكو12 ولت
ساج موجود

استارت اویکو 24 ولت ، 9 دنده ، تیپ بوش

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
قدرت: 3.2 کیلو وات
دنده: 9 تایی
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 111 363 001 0
استارت اویکو 24 ولت ، 9 دنده ، تیپ بوش
ساج موجود

استارت گلدونی 938 ، 12 ولت ، 11 دنده ، تیپ ساج

مشخصات فنی
ولتاژ: 12
قدرت: 2.8 کیلو وات
دنده: 11 تایی
تیپ: ساج
استارت گلدونی 938 ، 12 ولت ، 11 دنده ، تیپ ساج
ساج موجود

استارت ولو ، 24ولت ، 11 دنده ، تیپ بوش

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
قدرت: 5.5 کیلو وات
دنده: 11 تایی
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 002 417 001 0
استارت ولو  ، 24ولت ، 11 دنده ، تیپ بوش
ساج موجود

استارت دانگ فنگ ، آکیا ، درمن ، 24 ولت ، 12 دنده ، تیپ بوش

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
قدرت: 5.5 کیلو وات
دنده: 12 تایی
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 040 416 001 0
استارت دانگ فنگ ، آکیا ، درمن ، 24 ولت ، 12 دنده ، تیپ بوش
ساج موجود

استارت بنز مایلر 24 ولت ، 9 دنده ، تیپ بوش

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
قدرت: 5.5 کیلو وات
دنده: 9 تایی
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 063 417 001 0
استارت بنز مایلر 24 ولت ، 9 دنده ، تیپ بوش
ساج موجود

استارت بنز ده سیلندر 24 ولت ، 9 دنده ، تیپ بوش

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
قدرت: 5.5 کیلو وات
دنده: 9 تایی
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 001 417 001 0
استارت بنز ده سیلندر 24 ولت ، 9 دنده ، تیپ بوش
ساج موجود

استارت گلدونی 230 ، 12 ولت ، 9 دنده ، تیپ ساج

مشخصات فنی
ولتاژ: 12
قدرت: 2.8 کیلو وات
دنده: 9 تایی
تیپ: ساج
استارت گلدونی 230 ، 12 ولت ، 9 دنده ، تیپ ساج
ساج موجود

استارت بنز ده تن ، 24 ولت ، 9 دنده ، تیپ بوش

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
قدرت: 6.5 کیلو وات
دنده: 9 تایی
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 036 417 001 0
استارت بنز ده تن ، 24 ولت ، 9 دنده ، تیپ بوش
ساج موجود

استارت بادسان 24 ولت ، 10 دنده ، تیپ بوش

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
قدرت: 4 کیلو وات
دنده: 10 تایی
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 023 368 001 0
استارت بادسان 24 ولت ، 10 دنده ، تیپ بوش
ساج موجود

استارت کمباین سهند 12 ولت ، 10 دنده ، تیپ بوش

مشخصات فنی
ولتاژ: 12
قدرت: 3 کیلو وات
دنده: 10 تایی
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 004 364 001 0
استارت کمباین سهند 12 ولت ، 10 دنده ، تیپ بوش
ساج موجود

استارت دوتیس 12 ولت ، 9 دنده ، تیپ بوش

مشخصات فنی
ولتاژ: 12
قدرت: 3 کیلو وات
دنده: 9 تایی
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 039 367 001 0
استارت دوتیس 12 ولت ، 9 دنده ، تیپ بوش
ساج موجود

استارت هپکو 12 ولت ، 9 دنده ، تیپ بوش

مشخصات فنی
ولتاژ: 12
قدرت: 2.8 کیلو وات
دنده: 9 تایی
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 305 362 001 0
استارت هپکو 12 ولت ، 9 دنده ، تیپ بوش
ساج موجود

استارت لیفتراک سهند 12 ولت ، 11 دنده ، تیپ بوش

مشخصات فنی
ولتاژ: 12
قدرت: 3 کیلو وات
دنده: 11 تایی
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 112 389 001 0
استارت لیفتراک سهند 12 ولت ، 11 دنده ، تیپ بوش
ساج موجود

استارت جاندیر 12 ولت ، 10 دنده ریز ، تیپ بوش

مشخصات فنی
ولتاژ: 12
قدرت: 3 کیلو وات
دنده: 10 تایی
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 046 362 001 0
استارت جاندیر 12 ولت ، 10 دنده ریز ، تیپ بوش
ساج موجود

استارت تراکتور فرگوسن 12 ولت ، 10 دنده ، تیپ بوش

مشخصات فنی
ولتاژ: 12
قدرت: 3 کیلو وات
دنده: 10 تایی
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 004 367 001 0
استارت تراکتور فرگوسن 12 ولت ، 10 دنده ، تیپ بوش
ساج موجود