کله استارت فرگوسن

مشخصات فنی
کاربرد: MF285 , MF399
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 325 824 005 2
کله استارت فرگوسن
ساج موجود

کله استارت بادسان

مشخصات فنی
کاربرد: بادسان
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 325 824 005 2
کله استارت بادسان
ساج موجود

کله استارت گلدونی 230 , 938

مشخصات فنی
کاربرد: گلدونی
تیپ: بوش آلمان
کله استارت گلدونی 230 , 938
ساج موجود

کله استارت اویکو

مشخصات فنی
کاربرد: اویکو
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 066 824 005 2
کله استارت اویکو
ساج موجود

کله استارت جاندیر

مشخصات فنی
کاربرد: جاندیر
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 837 824 005 2
کله استارت جاندیر
ساج موجود

کله استارت فوتون ، پرکینز

مشخصات فنی
کاربرد: پرکینز
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 999 824 005 2
کله استارت فوتون ، پرکینز
ساج موجود

کله استارت آمیکو

مشخصات فنی
کاربرد: آمیکو
تیپ: بوش آلمان
کله استارت آمیکو
ساج موجود

کله استارت خاور ، مینی بوس ، اتوبوس 302

مشخصات فنی
کاربرد: بنز 302,911,808,608
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 843 824 005 2
کله استارت خاور ، مینی بوس ، اتوبوس 302
ساج موجود

کله استارت ولوو با اورینگ ، کاسه نمد و بوش و بلبرینگ

مشخصات فنی
کاربرد: ولو
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 083 825 005 2
کله استارت ولوو با اورینگ ، کاسه نمد و بوش و بلبرینگ
ساج موجود

کله استارت هوو با کاسه نمد و بوش و بلبرینگ

مشخصات فنی
کاربرد: هوو نوع 2
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 083 825 005 2
کله استارت هوو با کاسه نمد و بوش و بلبرینگ
ساج موجود

کله استارت 10 سیلندر با کاسه نمد ، بدون بوش و بلبرینگ

مشخصات فنی
کاربرد: 10 سیلندر 
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 326 825 005 2
کله استارت 10 سیلندر با کاسه نمد ، بدون بوش و بلبرینگ
ساج موجود

کله استارت 10 تن ، مایلر با کاسه نمد ، بدون بوش و بلبرینگ

مشخصات فنی
کاربرد: OM355
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 071 825 005 2
کله استارت 10 تن ، مایلر با کاسه نمد ، بدون بوش و بلبرینگ
ساج موجود

کله استارت هوو با کاسه نمد ، بدون بوش و بلبرینگ

مشخصات فنی
کاربرد: هوو نوع 1
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 083 825 005 2
کله استارت هوو با کاسه نمد ، بدون بوش و بلبرینگ
ساج موجود

کله استارت ولوو با اورینگ ، کاسه نمد ، بدون بوش و بلبرینگ

مشخصات فنی
کاربرد: ولوو
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 083 825 005 2
کله استارت ولوو با اورینگ ، کاسه نمد ، بدون بوش و بلبرینگ
ساج موجود

کله استارت 10سیلندر با کاسه نمد و بوش و بلبرینگ

مشخصات فنی
کاربرد: 10 سیلندر
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 326 825 005 2
کله استارت 10سیلندر با کاسه نمد و بوش و بلبرینگ
ساج موجود

کله استارت 10تن ، مایلر با کاسه نمد و بوش و بلبرینگ

مشخصات فنی
کاربرد: OM355
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 071 825 005 2
کله استارت 10تن ، مایلر با کاسه نمد و بوش و بلبرینگ
ساج موجود