بالشتك دينام بنز 12 ولت ، 45 آمپر

مشخصات فنی
ولتاژ: 12
آمپراژ: 45 آمپر
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 012 045 125 1

 

 

بالشتك دينام بنز 12 ولت ، 45 آمپر
ساج موجود

بالشتك دينام اتوبوس ، 24ولت ، 120 آمپر

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
آمپراژ: 120 آمپر
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 005 047 125 1

 

بالشتك دينام اتوبوس ، 24ولت ، 120 آمپر
ساج موجود

بالشتک دینام بنز 24 ولت ، 35 آمپر

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
آمپراژ: 35 آمپر
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 018 045 125 1
بالشتک دینام بنز 24 ولت ، 35 آمپر
ساج موجود

بالشتک دینام بنز 12 ولت ، 35 آمپر

مشخصات فنی
ولتاژ: 12
آمپراژ: 35 آمپر
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 010 045 125 1
بالشتک دینام بنز 12 ولت ، 35 آمپر
ساج موجود

بالشتك دينام بنز 24 ولت ، 55 آمپر

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
آمپراژ: 55 آمپر
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 105 045 125 1
بالشتك دينام بنز 24 ولت ، 55 آمپر
ساج موجود

بالشتک دینام بنز 24 ولت ، 80 آمپر

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
آمپراژ: 80 آمپر
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 167 045 125 1
بالشتک دینام بنز 24 ولت ، 80 آمپر
ساج موجود

بالشتك دينام بنز 24 ولت ، 45 آمپر

مشخصات فنی
ولتاژ: 24
آمپراژ: 45 آمپر
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 045 045 125 1
بالشتك دينام بنز 24 ولت ، 45 آمپر
ساج موجود