دنده استارت خاور ، خار کوتاه ، 9دنده

مشخصات فنی
دنده: 9 تایی
کاربرد: بنز 808 , 608 , 302
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 422 209 006 2
دنده استارت خاور ، خار کوتاه ، 9دنده
ساج موجود

دنده استارت خاور ، خار کوتاه ، 10 دنده

مشخصات فنی
دنده: 10 تایی
کاربرد: MF
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 435 209 006 2
دنده استارت خاور ، خار کوتاه ، 10 دنده
ساج موجود

دنده استارت خاور ، خار کوتاه ، 11 دنده

مشخصات فنی
دنده: 11 تایی
کاربرد: لیفتراک سهند 
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 438 209 006 2
دنده استارت خاور ، خار کوتاه ، 11 دنده
ساج موجود

دنده استارت خاور ، خار لب ، 10 دنده

مشخصات فنی
دنده: 10 تایی
کاربرد: MF
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 443 209 006 2
دنده استارت خاور ، خار لب ، 10 دنده
ساج موجود

دنده استارت خاور ، خار لب ، 9 دنده

مشخصات فنی
دنده: 9 تایی
کاربرد: بنز 808 , 608 , 302
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 492 209 006 2
دنده استارت خاور ، خار لب ، 9 دنده
ساج موجود

دنده استارت خاور ، خار لب ، 11 دنده

مشخصات فنی
دنده: 11 تایی
کاربرد: لیفتراک سهند 
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 425 209 006 2
دنده استارت خاور ، خار لب ، 11 دنده
ساج موجود