میل استارت ده تن

مشخصات فنی
تیپ: بوش آلمان 
کاربرد: کامیون بنز ده تن -مایر-ولو
شماره فنی: 2003050075
میل استارت ده تن
ساج موجود

میل استارت ولو

مشخصات فنی
تیپ: بوش آلمان 
کاربرد: کامیون ولو
شماره فنی: 2003050040
میل استارت ولو
ساج موجود

میل استارت مایلر

مشخصات فنی
تیپ: بوش آلمان 
کاربرد: کامیون بنز مایلر OM 355
شماره فنی: 2003050076
میل استارت مایلر
ساج موجود