کیت استارت 10 تن کامل (بوش+بلبرینگ+خاردنده استارت+واشر فنری)

مشخصات فنی
کاربرد: بنز OM355, ولوو , 1921
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 069 011 007 2

 

کیت استارت 10 تن کامل (بوش+بلبرینگ+خاردنده استارت+واشر فنری)
ساج موجود

کیت کاسه و خار واشر استارت خاور

مشخصات فنی
کاربرد: بنز 302,911,808,608
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 032 010 007 2

 

کیت کاسه و خار واشر استارت خاور
ساج موجود