میل استارت مایلر


مشخصات فنی
تیپ: بوش آلمان 
کاربرد: کامیون بنز مایلر OM 355
شماره فنی: 2003050076
میل استارت مایلر