پیچ بلند استارت خاور کونیک دار با وار نیش حرارتی

مشخصات فنی
کاربرد: بنز 911 , 302
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 006 526 003 2
پیچ بلند استارت خاور کونیک دار با وار نیش حرارتی
ساج موجود

پیچ استارت اویکو کونیک دار با وار نیش حرارتی

مشخصات فنی
کاربرد: ایویکو
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 044 526 003 2
پیچ استارت اویکو کونیک دار با وار نیش حرارتی
ساج موجود

پیچ پوسته استارت 10 تن ، ولو ، مایلر

مشخصات فنی
کاربرد: بنز OM355 , ولوو
تیپ: بوش آلمان
پیچ پوسته استارت 10 تن ، ولو ، مایلر
ساج موجود

پیچ پوسته استارت خاور

مشخصات فنی
کاربرد: بنز 608 , 808 , 911 , 302
تیپ: بوش آلمان
پیچ پوسته استارت خاور
ساج موجود

پیچ دوشاخه استارت خاور

مشخصات فنی
کاربرد: بنز 608 , 808 , 911 , 302
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 000 429 003 2
پیچ دوشاخه استارت خاور
ساج موجود

پیچ شش گوش استارت ده تن

مشخصات فنی
کاربرد: بنز 1921 , F12 , OM355 ولوو 
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 040 527 003 2
پیچ شش گوش استارت ده تن
ساج موجود

پیچ دینام بنز ، خاور ، ولو

مشخصات فنی
کاربرد: بنز 608 , 808 , 911
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 208 429 123 1
پیچ دینام بنز ، خاور ، ولو
ساج موجود

پیچ بلند استارت ولوو کونیک دار با وار نیش حرارتی

مشخصات فنی
کاربرد: ولوو
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 018 526 003 2
پیچ بلند استارت ولوو کونیک دار با وار نیش حرارتی
ساج موجود

پیچ بلند استارت مایلر کونیک دار با وار نیش حرارتی

مشخصات فنی
کاربرد: بنز 1921 , OM355
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 032 526 003 2
پیچ بلند استارت مایلر کونیک دار با وار نیش حرارتی
ساج موجود

پیچ بلند استارت ده تن کونیک دار با وار نیش حرارتی

مشخصات فنی
کاربرد: بنز 1921 , OM355
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 018 526 003 2
پیچ بلند استارت ده تن کونیک دار با وار نیش حرارتی
ساج موجود