فنر جای زغالی استارت فرگوسن

مشخصات فنی
کاربرد: پرکینز , MF
تیپ: بوش آلمان
فنر جای زغالی استارت فرگوسن
ساج موجود

فنر جای زغالی استارت ده تن

مشخصات فنی
کاربرد: بنز 1921 , OM355
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 069 011 007 2
فنر جای زغالی استارت ده تن
ساج موجود

فنر جای زغالی استارت خاور قدیم

مشخصات فنی
کاربرد: بنز 808 , 608
تیپ: بوش آلمان
فنر جای زغالی استارت خاور قدیم
ساج موجود

فنر جای زغالی استارت 24 ولت زغال تک سیم

مشخصات فنی
کاربرد: بنز 808 , 608 , 302 
تیپ: بوش آلمان
شماره فنی بوش: 007 616 004 2
فنر جای زغالی استارت 24 ولت زغال تک سیم
ساج موجود

فنر جای زغالی استارت 12 ولت زغال تک سیم

مشخصات فنی
کاربرد: بنز 911
تیپ: بوش آلمان
فنر جای زغالی استارت 12 ولت زغال تک سیم
ساج موجود

فنر جای زغالی استارت اویکو ، هپکو ، آمیکو و گلدونی

مشخصات فنی
کاربرد: بنز 608 , 808 
تیپ: بوش آلمان
فنر جای زغالی استارت اویکو ، هپکو ، آمیکو و گلدونی
ساج موجود